Team

                  Mr. Ashok Badjatiya

                    B.E. , M.S. ( USA ) , M.B.A.

                           Chairman

                         Mrs. Asha badjatiya

                     M.A. , M.B.A. (Gold Medalist)

 

 

 Mr. R. K. Jain ( Raneka)

B.E.

 

        Mr. Naveen Jain

 

 

         Mr. Surendra  Bakliwal 

 

                 Mr. Arpit Badjatiya

      B.S. (Purdue University, USA) , M.B.A (IIM ,CALCUTTA)

 

 

                      Mr. Rahul Jain

      B.E. ,M.B.A (Singapore)

 

 

                  Mr.Mohit Jain

  B.E. (Comp. Sc.) , M.B.A (Strathclyde , U.K.)

                  Mr. Akshay kasliwal

Mr. Jainesh Jhanjhri

 

 

                  Mr. Alok Jain (  Former Director )

 

Mr. Manish Jain (Former Director )

 

 

Mr. Abhishek Jain ( Director )

 

 

Mr. Chirag Jain ( Co- ordinator )

 

 

 Juhi Jain ( Counsellor )