Board Members

Mr. Ashok Badjatiya

B.E. , M.S. ( USA ) , M.B.A.

Chairman

Mrs. Asha badjatiya

M.A. , M.B.A. (Gold Medalist)

Mr. R. K. Jain ( Raneka)

B.E.

Mr. Surendra  Bakliwal 

 Mr. Arpit Badjatiya

B.S. (Purdue University, USA) , M.B.A (IIM ,CALCUTTA)

Mr. Rahul Jain

B.E. ,M.B.A (Singapore)

Mr.Mohit Jain

B.E. (Comp. Sc.) , M.B.A (Strathclyde , U.K.)

Mr. Akshay kasliwal

Mr. Jainesh Jhanjhri

Mr. Naveen Jain

 Mr. Alok Jain (  Former Director )

Mr. Manish Jain (Former Director )

Mr. Abhishek Jain (Former Director)